Yetkisi Olmadığı Halde İşyeri Evraklarının Fotokopilerini Çeken İşçinin İş Akdi Haklı Olarak Feshedilir mi

Paylaş

Yetkisi olmadığı halde işverene ait belgeleri fotokopi çekmek suretiyle kopyalayan işçinin iş akdi işveren tarafından feshedilmesi sonrasında işçi tarafından kıdem ve ihbar tazminatı talepli olarak dava açılmıştır.

Açılan dava sonucunda Mahkeme, davacının iş akdinin haksız olarak feshedildiğine, davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar vermiştir.

İşverenin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmiştir. Bilindiği üzere Yargıtay son karar mercidir. Aşağıda, son karar merci olarak Yargıtay’ın kararını sizlerle paylaşıyoruz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 19 Aralık 2019 Tarihli, 2016/26856 Esas ve 2019/22796 Karar sayılı KARARI;

İş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Davacı iş akdinin haksız sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı işveren, davacının yetkisi olmadığı halde iş yerine ait belgelerin bir kısmının fotokopisini izinsiz çekmesi nedenine dayalı haklı fesih savunmasında bulunmuştur.

Mahkemece, “… sadakat yükümlülüğüne aykırılık oluşup oluşmadığının tespiti açısından üçlü bilirkişi heyetinden rapor alınmış, alınan rapor doğrultusunda davacıya istinat olunan iddiaların yerinde olmadığı…” gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri kabul edilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun değildir.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi dava dilekçesinde, feshe dayanak yapılan evrak fotokopilerini zaten kendisinde var olan evrakları güncellemek amacıyla çektiğini ileri sürmektedir. … davacı tanığı olarak alınan beyanında, “Bu kontrollü belgeler işveren tarafından sadece sorumlu kişilere verilmektedir. Ben de o sorumlu kişilerden biri olduğum için bu belgeler bende de mevcuttu. Bu belgeleri ben odamda saklıyordum. Benim ve davacının bu belgeleri izinsiz olarak dışarıya çıkartıldığı yönündeki iddia gerçek değildir. Bu belgeler davacı tarafından davalı iş yerinde herkesin huzurunda kopyalandığı hususu doğrudur. Davacı benden izin almadan bu evrakları kopyalamaması gerekirdi. Kendisine sorduğumda evrakları güncellemek amacıyla kopyaladığını söyledi. Dediğim gibi bu evraklar benim odamda idi. Ancak davacı yanımda çalıştığı için rahat bir şekilde odaya girerek bu belgeleri ulaşabiliyordu. Ayrıca bu belgelerin kopyalanmaması gerektiği yönünde tüm çalışanlara sözlü olarak uyarı yapılmıştır.” demiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının işyerinde çalışırken işverene ait belgeleri fotokopi çekmek suretiyle kopyaladığı, bu belgelerin fotokopilerinin çekilmesinde yetkisi ve izni bulunmadığının bizzat davacı tanığı Murat G. tarafından ifade edildiği, davacının bu eyleminin doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğu anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ:
Yargıtay’ın yukarıdaki kararına göre; İşverene ait belgelerin, yetkisi ve izni olmayan işçi tarafından kopyalanması kanuna aykırı bulunmuş, bu şekilde işlem yapan işçinin iş akdinin haklı olarak kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden feshedilebileceği karara bağlanmıştır.

Mesaj Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*